Backend Developer (NodeJS)

Là một Back-End Developer, bạn được trao trách nhiệm lập trình tính năng website và mobile web. Sản phẩm bạn làm ra cần phải chạy đúng nghiệp vụ và tốc độ xử lý cũng phải tối ưu cho lượng người dùng lớn

Ứng tuyển

1. Thông tin cá nhân

Chúng tôi cần thông tin cá nhân của bạn để có thể liên lạc

2. Thông tin ứng tuyển

Cho chúng tôi biết vì sao bạn lại muốn làm việc với Unstatic

3. Nộp thông tin

Để tiện cho việc liên lạc với bạn trong tương lai về những công việc mà bạn có thể sẽ hứng thú, chúng tôi sẽ lưu lại thông tin của bạn.

Nếu bạn đống ý với việc đó, vui lòng click vào checkbox bên dưới

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.